National Outcome registry of Rhinoplasty Measurements (NORM)

In het visiedocument De Medisch Specialist 2025 en het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat passende zorg centraal. Daarom vindt de NVKNO het belangrijk om inzicht te hebben de zorg die KNO-artsen leveren en deze goed te onderbouwen. Hiervoor zullen gegevens over in- en uitwendige neuscorrecties (rhinoplastieken) in alle ziekenhuizen op dezelfde manier worden vastgelegd en verzameld in de National Outcome registry of Rhinoplasty Measurements (NORM).

Een werkgroep van KNO-artsen heeft een dataset samengesteld waarmee de kwaliteit en doelmatigheid van rhinoplastieken kan worden onderzocht, met als doel hiervan te leren en te verbeteren. Ook aan patiënten en zorgverzekeraars is gevraagd welke uitkomsten zij van belang achten. Bij het samenstellen van de minimale dataset (lijst met relevante gegevens) is de eis gesteld, dat de gegevens zoveel mogelijk automatisch uit de elektronische patiëntendossiers (EPD) zijn te halen. De minimale dataset is voorgelegd aan de leden van de NVKNO die zich met plastische aangezichtschirurgie en rhinologie bezighouden om een breed draagvlak te krijgen. Vervolgens is de dataset in een online consensusbijeenkomst vastgesteld.

KNO-artsen kunnen vanaf nu starten met het lokaal registreren van de gegevens. Dit zijn zowel gegevens over de patiënt als over de behandeling: geboortejaar en geslacht, rookgedrag, diagnose of er een aangezichtsfoto is gemaakt, de operateur, type operatie of er complicaties binnen 2 maanden optraden of het een primaire of revisie operatie was en als er geen operatie is gedaan: de reden. Ook worden patiëntgerapporteerde uitkomsten voor en na de operatie verzameld: NOSE score, NRS neuspassage, Utrecht Questionnaire, NRS uiterlijk. Een uitgebreide beschrijving evenals een aantal voor de dataverwerking noodzakelijke gegevens vindt u hier.

Voordat de gegevens in de vorm van spiegelinformatie kunnen worden gebruikt voor ‘leren en verbeteren’ moet er structurele financiering worden verkregen om de data te kunnen verzamelen en verwerken. Op dit moment worden er criteria opgesteld waaraan een kwaliteitsregistratie moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Wanneer de NORM getoetst kan worden is op dit moment nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat dat niet vóór 2024 zal zijn.

De NORM is één van de registraties onder de Stichting Kwaliteitsregistratie KNO (SKKNO). Naast de NORM is ook de Dutch Otologic Quality registry (DOQ) onderdeel van de SKKNO en zullen op termijn registraties voor biologicals bij neuspoliepen (PolyReg), nervus hypoglossus stimulatie bij obstructieve slaapapnoe en voor (adeno)tonsillectomieën bij kinderen worden opgezet. In de SKKNO worden de afspraken gemaakt over registratie en standaardisatie, het aanleveren en valideren van de gegevens, de analyse en duiding, de terugkoppeling aan de deelnemers en het delen van de gegevens.