Audiologisch Centrum

Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een audiologisch centrum (AC) in samenhang met de voorlichtingspagina over het gehooronderzoek. Als u binnenkort in een audiologisch centrum moet zijn, dan kunt u er op deze plaats meer over te weten komen.

Inleiding

In Nederland zijn 43 audiologische centra verdeeld over het land. Een audiologisch centrum is een door de overheid erkend multidisciplinair gezondheidszorginstituut gericht op diagnostiek, revalidatie en begeleiding van gehoorproblemen bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast worden in een audiologisch centrum kinderen met spraaktaal-ontwikkelingsproblemen gezien.

Medewerkers

In een audiologisch centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie (akoepedisten en audiologen), logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog.

Er is vaak ook een KNO-arts aan een audiologisch centrum verbonden. Deze kan geraadpleegd worden bij medische problemen.

Akoepedisten verrichten het gehooronderzoek. Audiologen zijn gehoordeskundigen (geen artsen).

Patiënten

Een KNO-arts, huisarts of kinderarts kan patiënten verwijzen naar een audiologisch centrum. Het verdient de voorkeur dat, voorafgaand aan een verwijzing naar een audiologisch centrum, eerst een onderzoek door een KNO-arts heeft plaatsgevonden. De KNO-arts kan beoordelen of er zich afwijkingen in de oren bevinden die de problemen zouden kunnen verklaren. In veel gevallen is de KNO-arts in staat een adequaat gehooronderzoek te verrichten en het gehoorprobleem op te lossen door een medische behandeling of door het aanpassen van een hoortoestel.

Een audiologisch centrum heeft zich gespecialiseerd in:

  • gehooronderzoek en revalidatie bij volwassenen met een ernstige slechthorendheid;
  • gehooronderzoek bij kinderen jonger dan vier jaar, omdat de faciliteiten voor dergelijk kindergehooronderzoek bij de KNO-arts vaak niet voorhanden zijn;
  • analyseren van de oorzaak van een gestoorde spraaktaalontwikkeling bij kinderen door middel van (specialistisch) logopedisch en psychologisch onderzoek, zodat een goede verwijzing kan plaatsvinden;
  • multidisciplinaire behandeling en/of begeleiding, bijvoorbeeld bij slechthorende of dove kinderen.

In dit kader vindt meestal hoortoestelaanpassing bij kinderen onder de 16 jaar op een audiologisch centrum plaats, gezien de gevolgen van slechthorendheid bij deze kinderen voor de spraak-, taal-, emotionele en de schoolse ontwikkelingen.

Daarnaast zal een audiologisch centrum alles doen wat mogelijk is om een patiënt met gehoorproblemen een passende plaats in de maatschappij te geven, bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van hulpmiddelen en door begeleiding.

Werkwijze

Meestal beslist de audioloog aan de hand van een verwijsbrief en een gesprek met een medewerker van het audiologisch centrum (akoepediste) welke onderzoeken verricht moeten worden. De meeste gehooronderzoeken kunnen tijdens één bezoek worden uitgevoerd.

Ter afsluiting van een bezoek worden de bevindingen besproken. Soms wordt een patiënt (terug)verwezen naar een KNO-arts, soms wordt gekozen voor een verdere behandeling, bijvoorbeeld het aanpassen van een hoortoestel of nader onderzoek door een logopedist of psycholoog of verdere begeleiding door het audiologisch centrum.

Vergoeding

De kosten van een audiologisch centrum worden in principe door ziektekostenverzekeraars vergoed. Meer informatie over audiologisch centra vindt u op de site van de FENAC.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina volledig te zijn (zie ook de tekst op de introductiepagina). Het kan zijn, dat u ondanks deze uitleg, nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met een medewerker van een audiologisch centrum en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.